Ouders

Ouders krijgen eenmalig een schoolgids en ieder schooljaar een kalender. Het is ook mogelijk om deze te downloaden van onze website.

De schoolgids geeft inhoudelijke informatie over onze school en de schooljaarkalender bevat alle informatie over het betreffende schooljaar. Regelmatig verschijnt het ‘Vlindernieuws’. Hierin staan mededelingen die voor u en uw kind(eren) van belang zijn.

Aan het begin van elk schooljaar is er een informatieavond voor alle ouders. Tijdens deze avond kunnen de ouders met de leerkracht van hun kind kennis maken. Leerkrachten geven ook informatie en uitleg over afspraken, methodes, leerlijnen en werkwijze in de klas. Ook zal de directie van de school tijdens de jaarlijkse informatieavond een actueel thema centraal stellen. 

Oudervereniging

De Oudervereniging is een vereniging van ouders die zich als voornaamste taak stelt om de school in praktische zin te ondersteunen. De Oudervereniging int de ouderbijdrage en maakt het daarmee mogelijk dat er feesten en uitstapjes worden georganiseerd. U kunt hierbij denken aan Sinterklaas, Kerstmis, carnaval enz.

Medezeggenschapsraad (MR)

Sinds een groot aantal jaren heeft iedere school, volgens de wet, een MR. Dit om het personeel en ouders/verzorgers medezeggenschap te geven bij het reilen en zeilen van hun school. De MR heeft het recht om alle zaken die de school aangaan te bespreken.

De MR heeft adviesrecht en over een aantal onderwerpen instemmingsrecht. Onze school maakt deel uit van een stichting (SKPCPO DELTA), die verantwoording draagt voor meerdere scholen in de regio. Er zijn natuurlijk onderwerpen die alle scholen van de stichting aan gaan. Deze worden besproken in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Een MR- lid van de Vlinder is afgevaardigde bij de GMR.

De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar en heeft in principe openbare vergaderingen. De MR op de Vlinder heeft 6 leden: 3 personeelsleden en 3 ouders/verzorgers.

Een MR-lid wordt in principe voor 3 jaar gekozen. De notulen van de vergaderingen worden gepubliceerd op de website van onze school. De directeur van de school kan, indien gevraagd, deelnemen aan de vergaderingen. Voor verdere informatie kunt u terecht bij de leden van de huidige Medezeggenschapsraad en op de website. 

Schoolforum

In het schoolforum gaan ouders in gesprek met school over actuele onderwerpen. Uitgangspunten zijn:

  • Een brede betrokkenheid van ouders binnen de school;
  • Laagdrempelig.

Het schoolforum kent meerdere functies:

  • Evaluerende functie;
  • Klankbordfunctie;
  • Signaalfunctie.

Er is een huishoudelijk reglement opgesteld voor het Schoolforum. Het Schoolforum bestaat uit maximaal twaalf personen. Het streven is om per jaargroep minimaal één ouder aan het Schoolforum laten deelnemen. Het Schoolforum vergadert ongeveer zes maal per jaar en deze vergaderingen zijn openbaar. De notulen van de vergaderingen worden gepubliceerd op de website van de school.

Koffieochtend
Een aantal maal per jaar wordt een koffieochtend georganiseerd. De directeur en/of een teamlid gaan op die momenten in gesprek met ouders over een bepaald thema of onderwerp. Daarnaast wordt er feedback gevraagd over de gang van zaken op school. Voorafgaand aan de koffieochtend bent u welkom in de groep van uw kind(eren).

Leerlingenraad
In het kader van burgerschapsvorming gaat de leerlingenraad zes keer per jaar met de directeur in gesprek over schoolse zaken. Van groep 5 t/m 8 zijn twee kinderen per jaargroep vertegenwoordigd in de leerlingenraad. De agendapunten kunnen zowel door de kinderen als door de directeur worden ingebracht. 

Vrijwillige ouderbijdrage
Jaarlijks wordt er aan alle ouders en verzorgers een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. U krijgt hiervoor een rekening van de Oudervereniging. Het geld wordt geïnd door de penningmeester van de Oudervereniging. Hierdoor kunnen wij jaarlijks activiteiten ondernemen. U heeft jaarlijks inzage in de besteding van de gelden tijdens de jaarvergadering. Dit jaar bedraagt de hoogte van de vrijwillige bijdrage € 25,- per kind. Daarnaast wordt een bijdrage van € 25,- voor het schoolreisje gevraagd en
€65,- voor het kamp van groep 8.